Privacyverklaring HelloBeauty

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van HelloBeauty. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of tijdens het factureren. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

HelloBeauty is een webshop voor 100% originele parfum, cosmetica, gezichts & huidverzorgingsproducten. Deze worden naar u verzonden in pakketvorm.

Vaak zijn er situaties waarbij HelloBeauty uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te gebruiken. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.

HelloBeauty neemt uw privacy heel serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door HelloBeauty? Neem dan zeker contact met ons op.

[email protected]
KvK: 65490177
Btw: NL002381851B26
Adres: Hoofdstraat 199, 3781AE Voorthuizen (geen bezoekadres)

2. Categorieën persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede dienstverlening bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Er zijn een aantal doelen waar HelloBeauty uw persoonsgegevens voor verzamelt;

1. Contact opnemen

Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met HelloBeauty via de website. Uiteraard worden hier enkel relevante gegevens gevraagd.

2. Factureren

Iedere onderneming heeft een factureerplicht. Alle facturen worden verzameld. Deze facturen zijn nodig voor het doen van belastingaangifte.

3. Nieuwsbrieven

Voor het versturen van nieuwsbrieven hebben wij uw gegevens nodig.

4. Versturen van offertes

Wij verzamelen uw gegevens voor het versturen van offertes. Enkel relevante gegevens worden gevraagd.

5. Verzenden van aanmaningen

Voor het verzenden van aanmaningen hebben wij uw gegevens nodig.

6. Benaderen van zowel consumenten als bedrijven

Voor het benaderen van zowel consumenten als bedrijven gebruiken wij uw gegevens.

7. Google Analytics/Adwords

Voor het gebruik van Google Analytics/Adwords hebben wij uw gegevens nodig. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

4. Periode van opslag

Uw gegevens worden langer bewaard door HelloBeauty. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij HelloBeauty op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

Toelichting:

1. Contact opnemen

Neemt u contact op met HelloBeauty via de mail? Dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. Als u uiteindelijk geen interesse in onze diensten heeft, slaan wij uw gegevens voor een periode van 1 á 2 jaar op. Bij blijvende interesse worden uw gegevens langer opgeslagen.

2. Factureren

Vanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Dit doen wij dan ook.

3. Nieuwsbrieven en prijslijsten verzenden

Voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of prijslijsten slaan wij uw gegevens op zo lang dit nodig is. Mocht u aangeven dit niet meer te willen, dan verwijderen wij uw gegevens. Als u daarnaast geen klant meer bent worden eveneens uw gegevens verwijderd.

4. Versturen van offertes

Bij verdere samenwerking tussen u en HelloBeauty worden uw gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Bij geen verdere samenwerking tussen u en HelloBeauty worden uw gegevens na 1 á 2 jaar verwijderd.

5. Verzenden van aanmaningen

Voor het eventueel verzenden van aanmaningen slaan wij uw gegevens op. Dit gebeurt voor een periode van 7 jaar.

6. Benaderen van zowel consumenten als bedrijven

Voor het benaderen van zowel consumenten als bedrijven slaan wij uw gegevens op voor een periode van 2 jaar.

7. Google Analytics/Adwords

Voor het gebruik van Google Analytics/Adwords bewaren wij uw gegevens voor een periode van 2 jaar.

5. Ontvangers

1. Accountant

HelloBeauty werkt samen met een accountant. Deze accountant zal uw gegevens ontvangen. Dit zijn onder andere gegevens die vermeld worden op facturen. De accountant komt eens in het half jaar langs.

2. Leveranciers

Er zijn enkele leveranciers die uw gegevens kunnen ontvangen. Dit gebeurt echter enkel wanneer dit nodig is voor de klus.

Cookies:

Op de website van HelloBeauty worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken.

Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de Analytische cookies (Google Analytics):

_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd).26 maanden

6. Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door HelloBeauty werkt samen met een accountant. Deze accountant zal uw gegevens ontvangen. Dit zijn onder andere gegevens die vermeld worden op facturen. De accountant komt eens in het half jaar langs.

(of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met HelloBeauty privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat en een sitelock. Alles om uw gegevens veilig te houden.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

7. Uw rechten

1. Recht op inzage

Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij HelloBeauty zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door HelloBeauty.

3. Recht op overdracht van gegevens

Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij zorgt HelloBeauty ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

4. Recht op het wissen van gegevens

U hebt in bepaalde gevallen het recht om HelloBeauty te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet HelloBeauty uw persoonsgegevens vernietigen:

  • HelloBeauty heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar HelloBeauty de gegevens voor verzameld heeft.
  • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan HelloBeauty om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
  • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter HelloBeauty met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
  • Wanneer HelloBeauty uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
  • Wanneer HelloBeauty een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is HelloBeauty verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen, zie artikel 5.2. van deze verklaring.
    Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en HelloBeauty heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan ParfumSecrets de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5. Recht op het indienen van een klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat HelloBeauty niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

Zie punt 4.

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar [email protected] onder toezending van het kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet ParfumSecrets zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen (artikel 7.4).

8. Plichten

HelloBeauty verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van HelloBeauty. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan HelloBeauty de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

HelloBeauty behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer HelloBeauty dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van HelloBeauty. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.